miércoles, 10 de abril de 2013

República... ¿Quina República?

En aquests dies començarem a sentir més que mai com desde Espanya es parla de República i no només perquè estem a prop de la commemoració de la proclamació de la II República Espanyola (14 d' abril) si no també (i potser més fins i tot) pels últims escàndols que han esquitxat la figura de la família regnant actualment, els Borbons. Corrupcíó, frau, tracte de favor i fins i tot si anem a la qüestió personal amants, luxe... En definitiva la tempesta perfecta, que ja no aconsegueix aturar ni la gran mentida utilitzada durant anys de que aquest Rei ens va salvar del cop d' Estat.

La República, la idea republicana és un ideal al que totes les nacions i Estats del planeta hauríen d' aspirar i gaudir. Això no vol dir que totes les repúbliques siguin modèl·liques (parlem d' Àfrica per exemple) o tots els Regnes siguin països que facin pena (Suècia, Noruega, Regne Unit...) la diferència principal és como s' han aplicat en unes i altres els valors republicans i democràtics... Espanya com en totes les grans reformes que ha dut a terme al llarg de la seva història s' ha quedat a mig camí... i ara paguem les conseqüències...

Seria millor una III República Espanyola que l' actual Regne d' Espanya? Segurament no, seria la mateixa cosa i l' únic que milloraria és la satisfacció de que al Cap d' Estat (l' Aznar o González de torn) el podríem votar i no seria hereu de ves a saber qui... La majòria de problemes històrics de l' Estat Espanyol no es canviarien donat que les èl·lits continuarien siguent les mateixes i el poder concentrat al mateix lloc.

Com seria la meva III República? Què la faria acceptable i de veritat regeneradora?

En primer lloc, la república hauria de ser nètament federal (però en el sentit estricte i no en el que ens venen PSOE-PSC-IU) i amb Catalunya i Euskadi confederal. A més hauria de reconèixer els drets dels pobles a decidir lliurement el seu futur: l' ideal republicà és incompatible amb mantenir l' Antic Règim amb els pobles. Catalunya i Euskadi han de gaudir de la relació amb l' Estat Espanyol que elles mateixes decideixin i no les que li hagi donat la gana a ves a saber qui ves a saber quan. Això implica l' extensió del sistema federal a tots els aspectes de l' Estat i perquè no dir-ho acabar amb la broma de la "solidaritat interterritorial". S' ha d'  acabar amb la societat hipersubvencionada que sense el mam dels que produeixen no saben ni com sortir-se. Fins que això no s' entengui no hi ha solució per a Espanya.

En segon lloc, no hauria de tèmer plantar cara a les èl·lits i de fet les hauria de destruir. L' Estat no es pot governar desde el palc del Bernabeu o de las Ventas (igual que Catalunya no es pot dirigir desde el Camp Nou). I ningú hauria de ser més que ningú, actualment vivim en un estat que prioritza clarament als especul·ladors i als bancs/empresaris sense escrúpols sobre el ciutadà i el treballador. Vivim en un Estat que és incapaç de fer una altra cosa que no sigui acceptar tot el que digui Alemanya i sembla que a les èl·lits ja els està bé, com en el seu temps ja els anava bé una Espanya  tercermundista...

Finalment s' ha de dotar d' un Estat de Benestar que sigui modèlic. No val això de "on no arriba l' Estat, estan les famílies". Així ens va... tots fotuts. L' educació pública i de qualitat ha de ser un pilar bàsic desde on s' ha de construir qualsevol estat civilitzat.  Ara ja està bé construir societats formades per xais sense el nivell cultural mínim per entendre les implicacions que tenen polítiques que ens porten de pet a l' escorxador

I per això no faré res especial per commemorar el dia 14 d' abril... perquè sé que tots els punts abans referits quedarien sense cap tipus de solució tant si Espanya és republicana com si és un reialme. En definitiva que la única República en la que puc creure és en la del meu país que es constitueixi de nou. Desde el principi (i amb molta feina, perquè aquí tampoc sóm perfectes...)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En estos días empezaremos a escuchar más que nunca como desde España se habla de República y no sólo porque estamos cerca de la conmemoración de la proclamación de la II República Española (14 de abril) si no también (y quizás más aun ) por los últimos escándalos que han salpicado la figura de la familia reinante actualmente, los Borbones. Corrupción, fraude, trato de favor e incluso si vamos a la cuestión personal amantes, lujo ... En definitiva la tormenta perfecta, que ya no consigue detener ni la gran mentira utilizada durante años de que este Rey nos salvó del golpe de Estado.
La República, la idea republicana es un ideal al que todas las naciones y Estados del planeta deberían aspirar y disfrutar. Esto no quiere decir que todas las repúblicas sean modélicas (hablamos de África por ejemplo) o todos los Reinos sean países que hagan pena (Suecia, Noruega, Reino Unido ...) la diferencia principal es como se han aplicado en unas y otras los valores republicanos y democráticos ... España como en todas las grandes reformas que ha llevado a cabo a lo largo de su historia se ha quedado a medio camino ... y ahora pagamos las consecuencias ...
Sería mejor una III República Española que el actual Reino de España? Seguramente no, sería lo mismo y lo único que mejoraría es la satisfacción de que al Jefe de Estado (el Aznar o González de turno) le podríamos votar y no sería heredero de vete a saber quién ... La mayoría de problemas históricos del Estado Español no se cambiarían dado que las èl satélites continuarían siendo las mismas y el poder concentrado en el mismo lugar.
Como sería mi III República? Qué la haría aceptable y de verdad regeneradora?
En primer lugar, la república debería ser netamente federal (pero en el sentido estricto y no en lo que nos venden PSOE-PSC-IU) y con Cataluña y Euskadi confederal. Además debería reconocer los derechos de los pueblos a decidir libremente su futuro: el ideal republicano es incompatible con mantener el Antiguo Régimen con los pueblos. Cataluña y Euskadi deben disfrutar de la relación con el Estado Español que ellas mismas decidan y no las que le haya dado la gana a vete a saber quién vas a saber cuándo. Esto implica la extensión del sistema federal en todos los aspectos del Estado y porque no decirlo acabar con la broma de la "solidaridad interterritorial". Se debe terminar con la sociedad hipersubvencionada que sin el mam de los que producen no saben ni cómo salirse. Hasta que esto no se entienda no hay solución para España.
En segundo lugar, no debería temer hacer frente a las èl satélites y de hecho las debería destruir. El Estado no se puede gobernar desde el Palco del Bernabeu o de las Ventas (igual que Cataluña no se puede dirigir desde el Camp Nou). Y nadie debería ser más que nadie, actualmente vivimos en un estado que prioriza claramente los especulación instaladores y los bancos / empresarios sin escrúpulos sobre el ciudadano y el trabajador. Vivimos en un Estado que es incapaz de hacer otra cosa que no sea aceptar todo lo que diga Alemania y parece que a las èl satélites ya les está bien, como en su tiempo ya les iba bien una España tercermundista ...
Finalmente se debe dotar de un Estado de Bienestar que sea modélico. No vale eso de "donde no llega el Estado, están las familias". Así nos va ... todos jodidos. La educación pública y de calidad debe ser un pilar básico desde donde se debe construir cualquier estado civilizado. Ahora ya está bien construir sociedades formadas por corderos sin el nivel cultural mínimo para entender las implicaciones que tienen políticas que nos llevan de pet al matadero
Y por eso no haré nada especial para conmemorar el día 14 de abril ... porque sé que todos los puntos antes referidos quedarían sin ningún tipo de solución tanto si España es republicana como si es un reino. En definitiva que la única República en la que puedo creer es en la de mi país que se constituya de nuevo. Desde el principio (y con mucho trabajo, porque aquí tampoco somos perfectos ...)


No hay comentarios:

Publicar un comentario